भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजनेसाठी ४० लाख रुपयांचा निधी मंजूर

मुंबई : भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन 2023-24 मध्ये राबविण्यासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 40 लाख रुपये निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय कृषी विभागाकडून निर्गमित करण्यात आला आहे.

महात्मा गांधी  राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरीता पात्र ठरु शकत नाहीत, अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सुरु केली आहे.

सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता अनुसूचित जाती प्रवगासाठी रु.40.00 लाख (रुपये चाळीस लाख फक्त) निधी आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध  करून देण्यात आला आहे.

लाभार्थी पात्रता

  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी पात्र नसलेले शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेंतर्गत केवळ वैयक्तिक शेतकरी लाभार्थ्यांना लाभ मिळतो.
  • शेतकऱ्याच्या नावाचा 7/12 असणे आवश्यक आहे. जर 7/12 उतारा वैयक्तिक नसेल आणि एक किंवा अधिक संयुक्त खातेदार असतील, तर अशा सर्व खातेदारांची फळबाग लागवडीसाठी संमती घेणे आवश्यक आहे, ज्यासाठी संमती फॉर्म भरून पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक आहे.
  • कूळ कायद्यात जमीन समाविष्ट असल्यास, 7/12 च्या उतार्‍यावर कुळाचे नाव असल्यास या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुळाचे संमतीपत्र आवश्यक असेल.
  • सामान्य, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला आणि अल्पसंख्याक आणि अल्पसंख्याक या वर्गवारी केवळ MAHADBT पोर्टलवर सादर केलेल्या अर्जांमधून निवडल्या जातात.

महाडीबीटी पोर्टलवर अपलोड करावयाची कागदपत्रे

  • 7/12 उतारा
  • 8 – एक उतारा
  • जर शेतकरी वैयक्तिक लाभ घेत असेल परंतु 7/12 उतारा सामायिक केला असेल तर लाभार्थी शेतकऱ्याने इतर शेतकऱ्यांची संमती घेणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी त्यांचे संमती पत्र घेऊन ते विहित नमुन्यात अपलोड करणे आवश्यक आहे.
  • आधार कार्ड
  • आधार लिंक बँक खाते क्रमांक
  • कागदपत्र अपलोड करताना संत्रा आणि लिंबूवर्गीय फळ पिकांच्या लागवडीसाठी माती परीक्षण अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.

Leave a Comment